ETIKAI KÓDEX

SZALAY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA

A SZALAY ÉS TÁRSA ÜGYVÉDI IRODA munkája során a hatályos ügyvédi törvény és ügyvédi etikai szabályzat, normái szerint jár el, ennek tartalmáról, a legfontosabb szabályokról az alábbiakban tájékoztatjuk ügyfeleinket:

 • az ügyvéd a hivatásának gyakorlásával – törvényes eszközökkel és módon – elősegíti megbízója jogainak érvényesítését és kötelezettségeinek teljesítését.
 • az ügyvéd közreműködik abban, hogy az ellenérdekű felek a jogvitáikat megegyezéssel intézzék el.
 • az ügyvéd a Magyar Köztársaság valamennyi bírósága és hatósága előtt eljárhat.
 • az ügyvéd minden ügyben elláthatja a megbízó jogi képviseletét.
 • az ügyvéd tevékenysége gyakorlása során szabad és független.
 • az ügyvéd nem vállalhat olyan kötelezettséget, amely ügyvédi függetlenségét veszélyezteti.
 • az ügyvédnek hivatását a legjobb tudása szerint, lelkiismeretesen, a jogszabályok megtartásával kell gyakorolnia.
 • az ügyvéd tevékenységében köteles mindenkor az ügyvédi hivatáshoz méltó magatartást tanúsítani.
 • az ügyvéd nem működhet közre, ha a közreműködését olyan jogügylethez kérik, amely jogszabályba ütközik, vagy jogszabály megkerülésére irányul.
 • ügyvédet mindenki szabadon választhat.
 • az ügyvéd képviseli az ügyfelét, büntetőügyben védelmet lát el, jogi tanácsot ad.
 • az ügyvéd szerződést, beadványt, más iratot készít.
 • az ügyvédi munka egyik legfontosabb pillére az ügyfelekhez fűződő bizalmi viszony kialakítása, fenntartása. Ennek elérése érdekében az ügyvédi iroda munkatársai felelősséggel tartoznak az ügyfelek személyes adatainak védelméért, illetve a tudomásukra jutott ügyvédi titkokat kötelesek megőrizni.
 • az ügyvédi iroda ügyfelei személyes adatait csak és kizárólag célhoz kötötten rögzíti és tárolja.